Qualit projekty
Představujeme, inženýrská činnost

Projekt

Projektová činnost představuje v převážné míře projekty občanské a bytové výstavby - hlavně novostavby rodinných domů - případně i rekonstrukce. V okrajové míře zpracováváme i kompletní projektové dokumentace objektů pro komerční - výrobní a průmyslové využití.

Průběh zpracování projektové dokumentace začíná vypracováním návrhu dispozičního uspořádání. Po zpřipomínkování a následném odsouhlasení investorem je přistoupeno k vyhotovení samotné projektové dokumentace ( dále jen PD ) - a to buď pro stavební řízení -zjednodušená forma PD vhodná spíše pro provádění jednoduchých staveb svépomocí, nebo pro realizaci stavby, kdy se jedná o PD s větším rozsahem nežli v předchozím případě.Tento stupeň PD je vhodný zvláště když uvažujete o jiném způsobu dodávky stavebních prací, nežli svépomocí - tedy dodavatelsky, bez rozdílu zda jako jeden celek - "na klíč", nebo skládáním jednotlivých profesí.

Již v této fázi přípravy stavby tedy záleží na investorovi, jakým optimálním způsobem bude stavbu provádět a jaký zvolí stupeň PD. Ačkoli se to nezdá - toto je nejdůležitější fáze přípravy stavby - která nesmí být neuvážlivě uspěchána - či přehlížena. V tomto momentě se kladou základy pro bezproblémový průběh budoucí stavby a lze si tak správným rozhodnutím do budoucna ušetřit řadu možných problémů.

Vedení staveb

toto je nejmladší kapitola z činností našeho projektového studia, kterou se zabýváme. Jak ukazuje stále větší zájem zákazníků do budoucna bude nabývat na větším významu i pro drobné stavebníky rodinných domů, tak jak je již dnes zvykem v zahraničí a ne jen pro velké investorské a developerské celky. V závislosti na možnostech a přáních zákazníka doporučíme optimální způsob organizace provádění stavby. Od toho se posléze odvine i rozsah námi vykonávaných činností. Autorský dozor - vykonáváme nad námi dodanými projekty v rozsahu a s kompetencemi individuálně ujednanými dle požadavků investora. Obecně lze říci, že spočívá v kontrole souladu PD s vlastním prováděním stavby. Technický dozor investora (TDI) - dříve stavební dozor vykonáváme nad námi dodanými projekty i ostatními projekty opět v rozsahu a s kompetencemi individuálně ujednanými dle požadavků investora. Ve zkratce je možné rozdělit tuto činnost do tří okruhů:

  1. technický dohled - zodpovídá za správné technické provedení stavby nejen investorovi, ale i veřejnoprávním orgánům, dodržování časového harmonogramu postupu výstavby a technologické kázně.
  2. finanční dohled - kontrola čerpání nákladů stavby, kontrola rozestavěnosti v závislosti na čerpání finančních záloh, dohled nad dodržováním rozpočtu.
  3. právní dohled - vedení stavebního deníku ( jediný právní doklad o průběhu stavby ), kontrola provádění revizí, zkoušek, shromažďování dokumentů potřebných pro kolaudační řízení - příprava podkladů pro kolaudaci. Zastupování investora při jednání s veřejnoprávními orgány a správci sítí.

Podklady pro výběrové řízení - v rámci kapitoly "Vedení staveb" provádíme pro zákazníky také výběrové řízení na dodavatele stavby. Po dohodě se zákazníkem o způsobu provádění jejich stavby připravíme zadávací podmínky jejichž součástí může být zjednodušený agregovaný rozpočet stavby, nebo podrobný položkový rozpočet stavby, dále výkaz výměr, finanční časový harmonogram stavby, který umožňuje přehledné rozvržení finančních zdrojů v závislosti od postupu výstavby.

Qualit projekty© Copyright Qualit projekty | Projektová kancelář, stavební dozor | Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek AiVision s.r.o.